Privacyverklaring Fitsz Meer Automatisering

Fitsz Meer Automatisering (hierna “Fitsz”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). Fitsz is gevestigd aan Kerkstraat nr. 77 in Hendrik Ido Ambacht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met 24431154. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en de website van Fitsz.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Klanten

Fitsz biedt de navolgende diensten aan klanten aan:

 • ICT ondersteuning;
 • ICT oplossingen, implementatie en beheer;
 • Voice over IP (VoIP);
 • Cloud servers;
 • Cloud werkplekken;
 • Cloud back-up;
 • Cloud Monitoring;
 • Datacommunicatie, Systeem- en Netwerkbeheer;
 • Domeinnaamregistraties;
 • Webhosting.

Wij verwerken van onze klanten de volgende (persoons)gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • functie;
 • geslacht;
 • bedrijfsgegevens;
 • btw-nummer;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • locatiegegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Fitsz omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een ticket op de website, versturen van een e-mail of een (telefoon)gesprek, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen (bijvoorbeeld websites, het Kadaster, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) bekend zijn geworden.

Wij verzamelen uw gegevens om:

 1. de overeenkomst met u te kunnen vastleggen, te onderhouden en na te komen;
 2. met u te kunnen communiceren;
 3. een goede zakelijke relatie met u te onderhouden;
 4. om te kunnen factureren en het innen van deze facturen;
 5. voor het doen van commerciële aanbiedingen, verzenden van nieuwsbrieven, events en promotieacties die voor u interessant kunnen zijn en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening, verstrekken van relatiegeschenken;
 6. om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
 7. uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;
 8. product- en dienstontwikkeling;
 9. het bepalen van strategie en beleid.

Fitsz kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers;

 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Fitsz diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • Derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • Overheidsinstanties en andere instanties indien wij van mening zijn dat we daartoe (wettelijk) verplicht of gerechtigd zijn.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Algemeen contactformulier

Verder worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via het contactformulier op deze website of mail vragen stelt aan een van onze medewerkers of anderszins contact met ons opneemt. Wij verwerken daarvoor contactgegevens (zoals naam, e-mail adres, telefoonnummer), het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, aangezien we graag uw vragen beantwoorden. We bewaren deze gegevens totdat wij uw bericht hebben gemarkeerd als ‘afgehandeld’, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten (bijvoorbeeld omdat wij een overeenkomst hebben gesloten).

Aanvraagformulier Offerte

Ook worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via het formulier (ticket aanmaken) op deze website of mail een offerte aanvraagt. Wij verwerken daarvoor contactgegevens (zoals naam, e-mail adres), waarvoor een offerte wordt aangevraagd, het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u een offerte te kunnen sturen. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, aangezien we graag een offerte aan u willen sturen. We bewaren deze gegevens totdat wij een reactie op de offerte hebben ontvangen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten (bijvoorbeeld omdat u de offerte heeft geaccepteerd en wij een overeenkomst hebben gesloten).

Sollicitaties

Als u per e-mail solliciteert en/of reageert op specifieke vacatures verwerken wij uw gegevens. Gegevens die u zelf aan ons verstrekt in een motivatiebrief, CV en/of andere documenten zoals contactgegevens, foto, burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteplaats, opleidingsgegevens, werkervaring, nevenactiviteiten, vaardigheden en hobby’s verwerken wij in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een sollicitant voor een functie die vacant is of kan komen bij Fitsz. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw sollicitatie of aanmelding te behandelen en daarover met u te communiceren. Tevens worden deze gegevens bewaard voor de afhandeling van de eventueel door de sollicitant gemaakte onkosten, de interne controle en de bedrijfsbeveiliging, de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

Wij wijzen u erop geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen uit het door u verstrekte of geüploade CV. Denk dan vooral aan uw BSN, gegevens over uw afkomst, gezondheid of gegevens over uw strafrechtelijk verleden. Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door u op vrijwillige basis verstrekte gegevens door ons verwerkt worden. Fitsz zorgt er voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

De verwerking van uw sollicitatiegegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Fitsz. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven voor Fitsz.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen Fitsz of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. Fitsz zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Fitsz bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft dan worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: info@fitsz.nl Indien de sollicitant geen toestemming geeft, zullen de gegevens van de afgewezen sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens bewaard in het personeelsdossier van de sollicitant.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Zo maken wij gebruik van een https-website. Dit is te herkennen aan een slotje en https:// in de URL. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die u invult in het contactformulier versleuteld worden verstuurd. Ook hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met derden die onze website hosten.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij maken ook gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij hebben. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Fitsz;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen. Dit houdt kort gezegd in dat Fitsz de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’.
 • ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Fitsz aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen. Ook kan een verzoek worden afgewezen indien de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wij kunnen ook weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan onderstaande contactgegevens. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Fitsz meer Automatisering
T.a.v. afdeling Marketing
Kerkstraat 77
3341LD Hendrik Ido Ambacht
088 5554866

U kunt ook een e-mail sturen naar: info@fitsz.nl

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Fitsz neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen: info@fitsz.nl of 088-5554866